ज्यामिति या रेखागणित की मूलभूत अवधारणाएं 

ज्यामितीय अवधारणाएं आइए ज्यामिति या रेखागणित की मूलभूत अवधारणाएं देंखे- 1. बिन्दु  2. रेखा  3. रेखाखंड 4. किरण   1. बिन्दु • यहां पर लाल…